Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

coffeeorsex
1344 32b0 500
Elphie
Reposted fromkix kix viagreensky greensky
coffeeorsex
coffeeorsex
coffeeorsex
0385 f9c9
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
coffeeorsex
8952 abc3
coffeeorsex
0919 4f54 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viafelicka felicka
3735 e201 500

onlyoldphotography:

Paul Almasy: Square du Vert-Galant, Paris, 1960.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka

July 18 2014

coffeeorsex
coffeeorsex
6029 a399
Reposted fromxpetqa xpetqa viafelicka felicka
coffeeorsex
4308 a12d
Reposted fromSzczurek Szczurek viajaerk jaerk
coffeeorsex
4276 afae 500
Reposted fromdysiamisia dysiamisia viajaerk jaerk
2591 72d4

its-a-kitten:

So perfect

Reposted fromdivi divi viajaerk jaerk
coffeeorsex

Ludzie najbardziej nawet nieszczęśliwi nie wierzą nigdy w c a ł k o w i t o ś ć swego nieszczęścia, potrzebna im jest maleńka szpareczka, dzięki której mogą oddychać; tak samo jak chyba z samotnymi; zawsze mamy maleńkie okienko, przez które kogoś wyglądamy.

— Marek Hłasko, 'List'
coffeeorsex
7149 f2b0 500
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viajaerk jaerk

December 03 2013

coffeeorsex

Może mogłabym być lepsza, ale nie jestem.

Reposted fromgdybam gdybam viamarbra12 marbra12
coffeeorsex
7832 cba4
Reposted fromcountingme countingme viamoniq moniq

December 02 2013

coffeeorsex
4343 168e
Reposted fromnajlebsza najlebsza viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl